Bank Artikel

Pembiayaan, Hibah Dan Takaful

Operasi PIDM dibiayai oleh premium tahunan dan pungutan yang dikumpulkan dari institusi anggota. Perbadanan menguruskan enam dana yang terpisah dan berbeza:

Dana Insurans Deposit Islam

Dana Insurans Deposit Konvensional

Dana Perlindungan Takaful Keluarga

Dana Perlindungan Takaful Am

Dana Perlindungan Insurans Hayat

Dana Perlindungan Insurans Am

Sistem Insurans Deposit (DIS)

Oleh kerana PIDM memberikan perlindungan untuk deposit konvensional dan Islam, ia mengekalkan dan menguruskan dua dana berasingan:

Dana Insurans Deposit Konvensional

Semua premium yang diterima oleh PIDM dari bank anggota yang menyediakan perkhidmatan perbankan konvensional dan faedah yang diperoleh, tolak kos langsung untuk mengendalikan DIS konvensional.

Dana Insurans Deposit Islam

Semua premium yang diterima oleh PIDM dari bank anggota Islam atau bank anggota komersial yang menyediakan perkhidmatan perbankan Islam dan pulangan dibuat, dikurangkan dengan kos langsung operasi Islamic DIS.

Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS)

Oleh kerana PIDM memberikan perlindungan untuk manfaat takaful dan insurans, ia mengekalkan dan menguruskan empat dana berasingan:

Dana Perlindungan Takaful Keluarga

Semua premium yang diterima oleh PIDM dari anggota syarikat insurans yang menjalankan perniagaan takaful keluarga dan pulangan dibuat, tolak kos langsung TIPS operasi.

Dana Perlindungan Takaful Am

Semua premium yang diterima oleh PIDM dari anggota syarikat insurans yang menjalankan perniagaan takaful am dan pulangan dibuat, tolak kos langsung TIPS operasi.

Tabung Perlindungan Insurans Hayat

Semua premium yang diterima oleh PIDM dari anggota syarikat insurans yang menjalankan perniagaan insurans hayat dan faedah yang diperoleh, tolak kos langsung TIPS operasi.

Dana Perlindungan Insurans Am

Semua premium yang diterima oleh PIDM dari anggota syarikat insurans yang menjalankan perniagaan insurans am dan faedah yang diperoleh, tolak kos langsung TIPS operasi.

In addition, menurut pemahaman admin Servis Design Web DNZ Advertising, PIDM akan mengurus dan melaburkan Dana secara berhemah untuk menjana pulangan yang munasabah bagi PIDM sambil memastikan bahawa Dana tersedia untuk menampung kos operasi dan membuat pembayaran kepada pendeposit serta pemilik sijil takaful dan polisi insurans sekiranya berlaku kegagalan institusi anggota.

PIDM pada masa ini melaburkan dana hanya dalam instrumen selamat dan cair seperti sekuriti berdenominasi Ringgit Malaysia yang diterbitkan atau dijamin oleh Kerajaan atau Bank Negara Malaysia. Furthermore, Dana Insurans Deposit Islam dan Dana Perlindungan Takaful diurus dan ditadbir mengikut prinsip Syariah. Pada masa kini, terdapat pelbagai jenis pelan hibah takaful yang terdapat di pasaran. Antara fungsi utama pelan hibah takaful ini adalah di dalam memastikan perjalanan ataupun kelangsungan hidup terhadap waris selepas ketiadaan si mati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *